Dzisiaj jest

piątek,
12 sierpnia 2022

(224. dzień roku)

Święta

Piątek, XIX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9627

Chrzest

- Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

- Chrzty odbywają się w każdą dowolną niedzielę o godz. 12.00.

- Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • * akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • * dane personalne rodziców i chrzestnych,
 • * zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii w których mieszkają, ze mogą zostać chrzestnymi,
 • * w przypadku dzieci z poza naszej parafii - pozwolenie ks. proboszcza miejsca zamieszkania rodziców na chrzest dziecka poza parafią.

Z katechizmu Kościoła Katolickiego:

1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: "O co prosicie Kościół Boży?", odpowiadają: "O wiarę!"

1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowanie łaski otrzymanej na chrzcie.

 

Bierzmowanie

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

 • - osobiste zgłoszenie się przez kandydata,
 • - regularny udział i właściwe zachowanie w spotkaniach formacyjnych,
 • - comiesięczna spowiedź,
 • - co najmniej ocena dostateczna z religii,
 • - dostarczenie metryki chrztu św. (dot. osób, które otrzymały chrzest poza naszą parafią),
 • - zdany egzamin końcowy.

Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:

 • - w pierwszej kolejności świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni,
 • - jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, ich rolę pełnią najbliżsi członkowie rodziny: ciocia, wujek,
 • - może nim być katolik bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z wiarą,
 • - w sytuacjach wyjątkowych - rodzeństwo.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe życie wydawało "miłą Bogu wonność Chrystusa".

Eucharystia

W naszym kościele Eucharystia sprawowana jest według porządku znajdującego się w zakładce: "Msze św. i Nabożeństwa".


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".

1325 "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".

1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia".

Pokuta i Pojednanie

Spowiedź święta w naszym kościele w niedzielę i dni powszednie - pół godziny przed każdą Mszą św.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1441 Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: "Odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.

1442 Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej Krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona "posługa jednania" (2 Kor 5,18). Apostoł jest posłany "w imię Chrystusa", przez niego "sam Bóg" wzywa i prosi: "Pojednajcie się z Bogiem!" (2 Kor 5, 20).

Namaszczenie chorych

Posługa sakramentu dokonuje się na wyraźne życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni. W naszej parafii kapłan odwiedza chorych w każdy piątek miesiąca - czas odwiedzin przekazywany jest w niedzielę podczas ogłoszeń parafialnych. Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie, podając dokładny adres i informację czy chory może przyjąć Komunię św. Do udzielenia sakramentu powinno się przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1520 Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto, "jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,15).

Kapłaństwo

Do kapłaństwa przygotowują się kandydaci, którzy chcą dobrowolnie odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia Chrystusa. Bliższe informacje: www.wsd.rzeszow.pl


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1565 Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, "z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii".

Małżeństwo

Przygotowanie do małżeństwa w naszej parafii:

 • - zgłoszenie się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentu małżeństwa:

 • - metryka chrztu (aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz),
 • - dowód osobisty,
 • - świadectwo katechizacji (z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej),
 • - świadectwo bierzmowania,
 • - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • - zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej,
 • - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną - Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.